ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
84

• หญิง
81

รวม
166


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
28

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
102

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ไม่ระบุ
26


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
21

• แผนกวิชาเครื่องกล
21

• แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
9

• แผนกวิชาก่อสร้าง
8

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
12

• แผนกวิชาบัญชี
9

• แผนกวิชาการโรงแรม
5

• แผนกวิชาการขาย
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
6

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
5

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
12

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9

• งานความร่วมมือ
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
15

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
4

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
12

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
4

• งานอาคารสถานที่(คนงาน)
6

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
9

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5
นายสมนึก สุชาติพงษ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พรรณี ขอบบัวคลี่
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการอารักษ์ จะรา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการธนเดช วรรณสอน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรสมภาพ ขนุนทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

สุรพล บ้างวิจิตร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วราพงศ์ บัวจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลวีระศักดิ์ ทองชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขจรยศ ปลอดชูแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพิจิตร คุ้มภัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาก่อสร้างสุรศักดิ์ รัตนพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังพรศรี ปรางสุรางค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาบัญชีอนงค์ พูลสิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมปิยะวรรณ เทพนิช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการขายจุฑาพร สุขนิตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสุจารีย์ คงประดิษฐผล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการท่องเที่ยว

วรากร เวชกุล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)อภิชาติ รองเดช
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์วิรัตน์ อาธิดากร
หัวหน้างาน งานบุคลากรผ่องพรรณ เจริญพงศ์
หัวหน้างาน งานการเงินนางพรทิพย์ ยิ้มเส้ง
หัวหน้างาน งานบัญชีสุรเชษฐ ทองเพิ่ม
หัวหน้างาน งานพัสดุฐิษนิตา บ้างวิจิตร
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)สิริพร รักขา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณรัฐพงษ์ จันทร์คง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายชนน เพชรอาวุธ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศธนัญญา Thanunya สงคง Songkong
หัวหน้างาน งานความร่วมมือคุณาวุฒิ หอมเกตุ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์พรรณปพร คชเวช
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจผาสุข เพชรา
หัวหน้างาน งานปกครองวีระพล จะรา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอนิวรรต สุขสม
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานสมจิตต์ บุญละออ
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนิวัฒนา รัตนสุภา
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาอรอนงค์ ทองศิริประเสริฐ
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาโมกษา รัตนบุรี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายสุชาติ สุวรรณโมกข์
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางนภัสภรณ์ หอมเกตุ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษารัชนีกร สังข์เลื่อน
หัวหน้างาน งานทะเบียนละม้าย ปรีชา
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลว่าที่ร.ต.อดิศักดิ์ รัตนคช
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนธวัชชัย แนมน้อย
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนฤนาท รักษารักษ์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)

พิชัย สุนทรเต็ม
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกลอนุชิต เพียรแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังธวัชชัย บุญส่ง
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังธรรมนูญ บุญชู
ครูประจำ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังกันต์กมล ช่างวาด
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชีศิริมา บุญส่ง
ครูประจำ แผนกวิชาบัญชี

นางสาวนิศากร พิสุทธิจารุ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เยาวลักษณ์ ปิ่นละมัย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ณัฐพล นิชานนท์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สุนันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เบญจวรรณ ใสหวาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ทรงฤทธิ์ เพ็งหนู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์กันยา อำลอย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mellon Miltar
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์เธียรทิพย์ สร้างโพธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นฤมล รัตนพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Shaira Cabardo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์อาพาภร ขุนฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Mr.Benazia Atehnkeng
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์บุษยารินทร์ กลิ่นกลับ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ชวัลลักษณ์ พรเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ธวัชชัย อินทร์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลวีระทัย เพ็ชรทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลสุริยา หนูรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลปิยวิทย์ หอมเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลธีระพงศ์ จันทร์เสถียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลพรศักดิ์ นิลละเอียด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลณรงค์ศักดิ์ รัตนบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลสิทธิพงค์ ทองสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลภานุวัฒน์ จงกลพืช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลชาตรี สุริยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลธีระพงษ์ แก้วสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลรังสรรค์ รัตนพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลวุฒิศักดิ์ รักษายศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลศักดิ์สิทธิ์ พรหมแสง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลปกรณ์ หนูมี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบพิตร อยู่จงดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิริพล เหมือนพะวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสุริยะ มาศเสม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพงศธรณ์ ดอกกะฐิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศุภณัฐ บุญสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกิตติพงค์ นิลละเอียด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์กิตติพันธ์ สุวรรณน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์พีรพัฒน์ ถาวรภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์กันต์ธีร์ คารวินพฤกษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ศุภณัฐ รัตนบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นายศุภณัฐ รัตนบุรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นางสาวศิริวรรณ นพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ชวกร แก้วจำนงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนาย ผดุงศักดิ์ คำแหง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างธนะรักษ์ อยู่ดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างสมฤดี เม่าทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างวิภารัตน์ แก้วประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างณรงค์ชัย แชเชือน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างการณิก ธรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนันทวิชญ์ สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังกานต์กมล มาศภูมิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายอากรกิจ ธาระปรีชากุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังนายณัฐพล ผลความดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังชมนภัส พรหมเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชีนางสาวอัญชสา ทองอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาบัญชีชฎาพร ตรียะภาพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมกรเพชร มากบัวแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมเพ็ญศิริ จุ้ยเริก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมอรรถพล ช่วยแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรมสุภกฤตา พรหมเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจพงศธร บุญศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขนิษฐา รัตนพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจปณิศา อักษรสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยวกนกกาญจน์ ไชยปรปักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการท่องเที่ยว

นางสาวณัฏฐ์กฤตา ชัยวรัชญ์พรกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวกรรณิการ์ รัตนกระจ่าง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวณฐิตา ชูประดิษฐ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)ศนิปรียา ผาสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาวภัทรัญญา บูรณ์พงษ์ทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางปรียา โสพรรณรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวรัชนี รัตนบุรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวภัสสร รัตนพันธ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวน้ำทิพย์ อยู่พัฒน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องบริการอินเทรอร์เน็ต)นางเขมจิรา สุกแทน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวางแผนและงบประมาณนางอรอุมา รักษ์ศรีทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายดำรง ล่ำล่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองส.อ.สมชาย กุญชรินทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนางธัญญา บัวจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางเกศินี กุลสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางพัชณี รัตนพันธุ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานพิชาภัค ปรีชา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวกันยานี แก้วสนั่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนกชพร สุชาติพงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาววรารัตน์ มณีโชติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสุมณฑา อาธิดากร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางดวงพร พรหมวิเศษ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนสุทธินันท์ วิพลชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายธนกร ขุนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)ฐิติพงศ์ ทองสีนุช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายสมคิด อินทร์ทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)ประพัน ไชยชนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางวันเพ็ญ เหมือนทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายโชคชัย รักษายศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(คนงาน)นางสุกัญญา พิทยาภรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นางภักดี วิเชียรชม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นางจิราภรณ์ บุญคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นายเกรียงศักดิ์ วิเชียรชม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)นายสมชาย พิทยาภรณ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)

ขวัญจิรา ทองเนื้ออ่อน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินยุวธิดา ประโยชน์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินหทัยชนก ศรีลา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายพรเทพ รัตนบุรี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุวิภาภรณ์ คารมดี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศชยสรณ์ สมศรี
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนิตยา จันทร์คง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสุนิษา รอดคุ้ม
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลลัดดาวัลย์ แก้วประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสุภาพร แสงไกร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายสมคิด ซุ่นแซ่ล้อ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)นายนิพล แก้วประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(คนงาน)

ADMIN TSTECH
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก